Вулиця крокодилів / ...

Проблему пограниччя, одну з найактуальніших у сьогоднішній світо- вій гуманітаристиці, Юрій Барабаш розглядає в етнокультурному ас- пекті, як у компаративістському літературно-історичному контексті, так і на мікрорівні конкретного художнього тексту....

У напрямку до Гоголя...

Гоголезнавчі студії Юрія Барабаша, що складають цю книгу, – різні за часом написання, за тематикою, жанровою природою та методологічними ракурсами – об’єднує і надає їм монографічної цілісності наскрізний концептуальний мотив Гоголя як...

Дух животворить̷...

Розвідка Юрія Барабаша «Дух животворить…» — це спроба «повільного читання» поетичних та філософсько-богословських творів великого українського письменника і мисленника григорія сковороди, супроводжувана літературними та історичними...

“Не відверну л...

Книга Юрія Барабаша «Не відверну лиця» містить праці автора за останні чверть століття. Понад половину її обсягу складають дослідження різних, передовсім українських, аспектів спадщини Миколи Гоголя. Драматичну долю і творчість українських...

Просторінь Шевченков...

Монографія Юрія Барабаша «Просторінь Шевченкового Слова» містить комплексний аналіз поетової спадщини, ґрунтований на засадах структурно-семантичного та компаративного методів. Підставовими у шевченкознавчому дискурсі книги є такі дефініції, як...