Вулиця крокодилів / Невський проспект. І поза ними

Проблему пограниччя, одну з найактуальніших у сьогоднішній світо-
вій гуманітаристиці, Юрій Барабаш розглядає в етнокультурному ас-
пекті, як у компаративістському літературно-історичному контексті,
так і на мікрорівні конкретного художнього тексту. Студії, що склада-
ють книгу «Вулиця Крокодилів / Невський проспект», містять аналіз
явищ класичної та сучасної української літератури в зіставленні, вза-
ємовпливах і взаємодії з іншими літературними фактами та процеса-
ми, пограничними для неї і порівнянними з нею в етнокультурному,
генетично-ментальному або типологічному плані.