Козацька Україна: Печатки, герби, знаки та емблеми кінця XVI-XVIII століть

У монографії досліджуються печатки доби Гетьманщини та пов’язані з ними
емблеми, знаки й символи. Сфрагіси були обов’язковим елементом суспільного
життя козацької держави. Проте усе їх різноманіття лишається малодослідже-
ним, а це заважає змалювати повноцінну картину громадсько-політичного жит-
тя Гетьманщини — однієї з історичних форм української державності. У дослі-
дженні простежено історію сфрагістичних пам′яток Гетьманщини від державних
до корпоративних та особистих, встановлено їхні загальні та відмінні риси, про-
ведено аналіз основних суспільно-політичних закономірностей функціонування
печаток Козацької доби та подано характеристику їх як особливого різновиду
пам’яток матеріальної культури.